Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van de Fidimco.be website aanvaardt u zich te schikken naar en gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden alsook door het Privacy beleid die hieronder beschikbaar is. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig hun inhoud te verifiëren.

Intellectuele eigendomsrechten.
Deze Website en de inhoud die wordt verstrekt in de Website, met inbegrip van en niet beperkt tot, de teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, geluid en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door de Makelaar en/of derden en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gepost, gedownload, overgedragen of gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de Makelaar, dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid van het downloaden, het weergeven en printen van materiaal voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal op generlei wijze wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen intact houdt.

Links naar andere websites.
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. De Makelaar heeft deze websites van derden niet herzien, heeft geen controle over hen en is niet verantwoordelijk voor om het even welk van deze websites of hun inhoud. Als u besluit om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen risico.

Verboden gebruik.
U mag de Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verzending van virussen of enige inhoud gedurende uw gebruik van de Website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeeldt; (iv) onrechtmatig geweld bevordert; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaakt.

Disclaimer.
Terwijl redelijke inspanningen worden geleverd om de Website te controleren en te updaten, worden alle informatie en materialen geleverd “as is” en “as available”, en wordt het geacht niet bindend te zijn, noch wordt het geacht verplichtingen, vertegenwoordiging of garanties te scheppen in hoofde van de Makelaar. De Makelaar garandeert noch de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Website, noch de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval, is de Makelaar aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg-schade, schade door het verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik van gegevens, die door u of een derde partij werd geleden, en die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Website.

Contact informatie.
Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op info@fidimco.be of op het volgende adres Meir 24 , 2000 Antwerpen, België

Fidimco N.V.  BE0458.293.623 – RPR Antwerpen – Vastgoedmakelaar-Syndicus Chris De Bock BIV 503322
Fidimco N.V.: Verzekering BA en borgstelling NV Axa Belgium Vorstlaan 25 1170 Brussel Polisnr.: 730390160

Fidimco Beheer BVBA   BE0466.925.336 – RPR Antwerpen – Vastgoedmakelaar-Syndicus Chris De Bock BIV 503322
Fidimco Beheer BVBA: Verzekering BA en borgstelling NV Axa Belgium Vorstlaan 25 1170 Brussel Polisnr.: 730390160

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, BELGIË

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer

Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar

PRIVACYBELEID
Dit Privacy beleid preciseert de manier waarop FIDIMCO (de “Makelaar”) persoonsgegevens van gebruikers van de website van de Makelaar verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik. De Makelaar is geëngageerd om uw privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal het uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy beleid kan van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens – Doel van de verwerking.
Door de toegang tot of het gebruik van de Website, kan de Makelaar bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw voor- en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, taalkeuze en details betreffende onroerende goederen die u zoekt (zoals: koop/huur, voor mijzelf/om te investeren, huis/appartement/parking/land/kantoor/commerciële eigendom, budget, aantal slaapkamers, locatie, faciliteiten) of met betrekking tot de details betreffende het beheer van uw onroerend goed. U erkent en, waar nodig, aanvaardt dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het instellen van de gewenste taal in de Website, de controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen. Daarnaast kan de Makelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden, inclusief per e-mail (afhankelijk van uw voorafgaande toestemming).

Overdracht van persoonsgegevens.
U erkent en, waar nodig, aanvaardt dat de Makelaar uw persoonsgegevens kenbaar kan maken aan haar onderaannemers voor de bovengenoemde doeleinden, dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. U erkent dat dit kan leiden tot de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Passende contractuele maatregelen zullen worden getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de met toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies.
Cookies kunnen worden gebruikt op een aantal plaatsen van de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of ander apparaat wordt verstuurd en wordt opgeslagen op uw harde schijf of apparaat geheugen. We gebruiken de volgende cookies om een register bij te houden van uw bezoeken, om uw toekomstige bezoeken beter aan te passen aan uw voorkeuren en in het algemeen ter verbetering van uw navigatie-ervaring. Door het gebruik van deze cookies, leveren wij een meer persoonlijke ervaring op de Website. U kunt cookies te allen tijde weigeren, verwijderen of blokkeren, hoewel sommige functionaliteiten van de Website, waarbij het gebruik van de cookie vereist is, in dat geval misschien niet langer voor u beschikbaar zullen zijn.

Cookienaam Beschrijving Geldigheid Cookie Type
Properties_filters Gebruikt voor het opslaan van de voorkeuren van de gebruiker i.v.m. “krijg persoonlijke updates” 30 dagen Functioneel
_ga Google Analytics cookies om: identificeren unieke gebruikers en sessies 2 jaar vanaf de datum waarop het voor het laatst werd vernieuwd Derde partij
_gat Versnellen van de aanvraagsnelheid 10 minuten Derde partij
hide_cookie_warning Onthoudt of de gebruiker cookies aanvaardt om te voorkomen dat de cookie-banner op elke sessie opnieuw verschijnt 30 dagen Functioneel

 

Links naar andere websites.
De Website kan links creëren naar andere websites, die niet zijn onderworpen aan dit Privacy beleid. De Makelaar raadt u aan om het privacy beleid te onderzoeken dat van toepassing is op deze andere websites. De Makelaar is niet verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze websites met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en raadt u aan het privacy beleid van elke website te bekijken alvorens persoonsgegevens openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens.
Maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Er zullen eveneens maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.

Uw rechten.
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzamelt en verwerkt door de Makelaar, en op verzoek tot wijziging of afschaffing van persoonsgegevens die betrekking tot u hebben indien deze onjuist of onnodig zijn. Om deze rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@fidimco.be, samen met een kopie van uw identiteitskaart of andere identificatiedocument. Bovendien, kunt u, naargelang het geval, op elk ogenblik, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, door het volgen van de bovengenoemde procedure.